Vrácení zboží reklamace


Kupující je povinen zboží zkontrolovat před převzetím od přepravce, zejména kvůli mechanickému poškození. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel s ohledem na reklamační řád přepravce.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího a to včetně kopie daňového dokladu. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou (Česká Pošta) vlastními náklady na adresu prodejce. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou.

Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtováno poštovné za odeslání zboží na jeho uvedenou adresu. Zpáteční cestu po oprávněné reklamaci hradí provozovatel.


V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména toho, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se dále nevztahuje na:

- závady vzniklé neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, neodbornou montáží a nedodržením návodu na použití,
- poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením, v důsledku nesprávné nebo nedostatečné údržby,
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- poškození zboží bylo-li poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.